<< PDI Personal Docent i Investigador
< Sexenios

CSIF

CSIF denuncia el malestar i la decepció de docents i investigadors universitaris davant els pobres resultats del Sexenni de Transferència.


La seva falta de rigor, les seves contradiccions i els seus retards ho han revelat com un autèntic fiasco.

  • La taxa d'èxit va aconseguir un minso i denigrant 42,47%.
  • Ha fallat el procediment, la comunicació i la transparència.
  • No hi ha hagut protocol únic i sí una avaluació de criteris injusta i contradictòria, especialment en àrees multidisciplinàries.
  • No s'han complert les expectatives generades davant un projecte pilot.
  • Han prevalgut més els condicionants econòmics que els anunciats criteris amplis i genèrics.
  • Seguim sense conèixer els criteris i instruccions de les avaluacions.

Per a CSIF, el procediment de resolució del sexenni ha estat totalment caòtic i mancat de qualsevol sensibilitat cap als qui han presentat les sol·licituds, dilatant en excés les resolucions, de manera que més d'un any i mig després, per fi, es resol la totalitat de la convocatòria. Els professors i investigadors afectats s'han vist sotmesos a una espera realment inassumible en qualsevol procediment administratiu que mereixi el qualificatiu de seriós i útil per a l'administrat.

La comunicació cap als interessats ha brillat per la seva absència, havent de ser des dels agents socials i, particularment des de CSIF, els qui hem hagut d'estar inquirint i denunciant les diverses vicissituds del procés d'avaluació.

Les xifres ofertes no poden ser més descoratjadores per als investigadors del sistema universitari espanyol ja que mirant les dades globals de les 16.151 sol·licituds avaluades, solament 6.859 han estat positives i 9.292 negatives, amb una taxa d'èxit del 42,47%.

A més, cal tenir en compte que, en aquesta convocatòria, no s'avaluava un període curt de temps sinó tota la trajectòria de transferència, des de l'inici de la carrera investigadora de cada sol·licitant, la qual cosa fa més incomprensible els baixos percentatges d'avaluacions positives.

A més, si les dades es prenen per camps científics, molt pocs superen el 50% de resultats positius; els millors són els camps de Ciències de la Naturalesa i Química i, per contra, els pitjors resultats són per a Arquitectura i Enginyeria Civil, Art i Humanitats, i Ciències Socials i del Comportament.

Aquestes xifres parlen per si soles de la decepció que les mateixes provoquen en el professorat universitari espanyol que, una vegada més, veu defraudats els seus esforços enfront d'una convocatòria que tantes expectatives havia aixecat, d'aquí el gran nombre de sol·licituds presentades, i que podia servir per a posar en valor l'excel·lència, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, dels investigadors espanyols. No obstant això, la conseqüència serà la contrària, més descoratjament i frustracions per a ells.

Des de CSIF volem recordar que tant la Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d'avaluació (Transferència del Coneixement i Innovació), com la Resolució de 28 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora establien aquesta convocatòria com un Projecte Pilot.

A més, la Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d'avaluació, en establir aquests criteris ho va fer de manera àmplia i genèrica.

D'altra banda, l'avaluació dels criteris de transferències associant-los a l'Àrea de Coneixement del sol·licitant és, en molts casos (especialment en àrees multidisciplinàries), injust perquè els mèrits de transferència aportats han estat valorats de manera diferent atesa l'Àrea.

A més, en les resolucions negatives documentades s'aprecia clarament que no se seguia un protocol únic a l'hora de l'avaluació dels mèrits aportats ja que s'han donat múltiples casos de coautors d'una mateixa aportació (amb un mateix índex de participació en ella) han rebut puntuacions que aconsegueixen fins a diversos punts de diferència en aquesta aportació, fins i tot pertanyent els coautors a un mateix Àrea de Coneixement i havent estat avaluats per la mateixa Comissió d'Avaluació. Amb aquest escenari, no és d'estranyar que proliferin els recursos d'alçada presentats per professors i investigadors universitaris.

Finalment, CSIF denuncia que encara hi ha universitats que estan demorant el pagament del sexenni de transferència i que no ho consideren per a minorar docència en els Plans d'Ordenació Acadèmica.

Comunicat conjunt de CSIF-UGT-CCOO sobre la necessitat d'un Estatut de PDI negociat i no imposat.

18 de juny de 2020

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .