<< Notícies
< Aneca

Publicat el Reial decret d'acreditacions i concursos

CSIF


El 6 de setembre s'ha publicat al BOE el Reial Decret >> pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris (TU i CU) i el règim dels concursos d'accés a places dels cossos. Entra en vigor el 7 de setembre

Període de transició entre el sistema antic i el nou: 

  • Les sol·licituds d'acreditació presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret i les que es presentin fins a l'1 d'abril de 2024 es resoldran d'acord amb les normes i els procediments regulats al RD 1312/2007, de 5 d'octubre (disposició transitòria 1.ª.1).

  • El procediment i la concreció dels criteris publicats mitjançant resolució d'ANECA per a l'obtenció de l'acreditació estatal dels cossos docents universitaris establerts en aquest RD seran aplicables a partir de l'1 d'abril del 2024 (disposició transitòria 1a.2).
    Les persones sol·licitants amb expedients iniciats i no finalitzats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden desistir del procediment i sol·licitar a partir de l'1 d'abril del 2024 l'avaluació d'acord amb les previsions noves.

Per la seva banda, ANECA ha informat que:

  • Les comissions d'acreditació i les comissions de revisió previstes pel RD de 18 de juliol de 2023 han d'estar constituïdes l'1 de gener de 2024 (disposició addicional 1a.1).

  • Per tant, el programa ACADÈMIA vigent (conforme amb el RD 1312/2007) estarà funcionant com fins ara fins a l'1 d'abril del 2024. La composició de les comissions s'adaptarà al nou RD l'1 de gener del 2024; des d'aquesta data, les noves comissions resoldran les sol·licituds presentades fins a l'1 d'abril del 2024 d'acord amb el RD 1312/2007.

Precisions sobre el requisit de l estada de mobilitat.

A la LOSU, la Disposició transitòria cinquena. Adaptació de determinades figures vigents de personal docent i investigador laboral, al punt 3 s'estableix el següent:

“3. Els qui a l'entrada en vigor d'aquesta llei orgànica disposin d'una acreditació per a Professor/a Titular d'Universitat o hagin iniciat el tràmit per obtenir-los o estiguin contractats com a Professor/a Ajudant Doctor/a, Professors/es Col·laboradors/es amb caràcter indefinit o Professor/a Contractat/ada Doctor/a, no hauran d'acreditar el requisit d'estades de mobilitat a universitats i/o centres de recerca a què es refereixen els articles 69 i 85. Aquesta mateixa disposició serà aplicable als professors/es Contractats/des Doctors/es interins/es, així com altres contractats temporals amb acreditació per a aquestes figures.”

Nosaltres creiem que això hauria d'aparèixer explícitament al reial decret d'acreditació ja que en aquest reial decret vénen recollides les condicions que s'han de verificar per poder sol·licitar l'acreditació a TU i CU.

Davant del dubte que això ens ha suscitat, ens hem posat en contacte amb el Secretari General d'Universitats i ens ha confirmat que aquest punt 3 de la transitòria cinquena de la LOSU serà aplicable encara que no aparegui explícitament al Reial decret. Per tant, atenent aquest punt, tot professor que a data de l'entrada en vigor de la LOSU estigués contractat com a PAD, CD, Col·laborador o aquells que tinguin altres contractes temporals, però estiguin acreditats a alguna d'aquestes figures, no els serà requerit l'estada de mobilitat. També, com s'indica al començament d'aquest punt 3, els qui tinguin l'acreditació a TU o hagin iniciat el tràmit per obtenir l'acreditació, estaran exempts del requisit de l'estada de mobilitat.

Però, en qualsevol cas, part del PDI s'ha vist seriosament perjudicat ja que a les negociacions CSIF va aconseguir que tot el PDI (Associats i PSI inclosos) que estigués contractat amb data anterior a l'entrada en vigor de la LOSU, independentment que tinguessin o no acreditació a cap figura, estigués exempt del requisit de l'estada de mobilitat.

16 de setembre de 2023
 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .