< PAC i PAS

CSIF

“Llei de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques”

 

 

El dijous 22 de juny, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la nova llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques. Es preveu, amb aquesta Llei, un sistema pel qual les excedències, llicències i reduccions de jornada es puguin gaudir en principi, de forma alternativa o compartida pels membres d’un mateix nucli familiar. Es destaca especialment

• Reducció de jornada en 1/3 amb el 100% de retribucions per tenir cura d’un fill/a. S’amplia, ja que comença a comptar a partir de la 16a setmana després del part, acolliment o adopció.

• S’amplia la reserva de lloc de treball fins a 3 anys, en excedència voluntària per tenir cura de familiars.

• S’amplia de 5 a 15 dies laborables el permís del pare per naixement, adopció i acolliment, en cas de parts adopcions o acolliments múltiples.

• S’amplia a 2 hores diàries el permís de lactància en el cas de part, adopció o acolliment múltiple.

• S’amplia en casos excepcionals fins a 6 dies laborables el permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar.

• El permís sense retribució per atendre un familiar es pot demanar per un període mínim de 10 dies. S’equipara la filiació biològica amb les adopcions i acolliments, com també en el marc de protecció i ajuda de famílies monoparentals. També podran gaudir d’aquest permís a continuació de la maternitat les mares solteres, vídues, separades o divorciades, quan tinguin la guarda legal exclusiva del fill. Novetat és el permís de paternitat de 4 setmanes que s’iniciarà a partir de la finalització del permís de maternitat.

 

Veure Butlletins Oficials del Parlament de Catalunya:

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .