< Notícies
<< Profesorado

El Govern aprova el Reial Decret d'acreditacions i concursos.

CSIF


Per a CSIF, alguns dels canvis d'última hora aprovats sobre el text ja negociat resulten clarament perjudicials per al Personal Docent i Investigador

S'adjunta el Reial Decret >> pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris (TU i CU) i el règim dels concursos d'accés a places dels cossos esmentats, remès ahir per la Secretaria General d'Universitats i aprovat en el passat Consell de Ministres de dimarts 18 de juliol.

El Reial Decret unifica en una sola norma la regulació dels dos processos que afecten el professorat universitari (acreditació i concursos), i incorpora i desenvolupa reglamentàriament les innovacions normatives que van ser introduïdes per la LOSU i que afecten elements clau dels dos procediments.

Novetats respecte al sistema d'acreditació anterior:

 • Respon a la necessitat adaptar els procediments dacreditació i concurs a la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).
 •  Busca millorar la qualitat del procés d'acreditació, mitjançant la inclusió d'una pluralitat més gran de mètodes, criteris i contribucions avaluades.
 •  Simplifica el procediment d‟acreditació, que es basarà en l‟avaluació d‟un currículum breu amb les contribucions més rellevants de la carrera docent i investigadora del candidat/a.
 •  Ja no serà necessària la certificació documental de la totalitat de mèrits adduïts.
 • El certificat d'acreditació deixa d'estar vinculat a una branca de coneixement determinada i passa a tenir caràcter universal (tal com CSIF reclamava des que es va implantar el sistema d'acreditació anterior).
 • En cas de resolució negativa, la persona sol·licitant no podrà iniciar un nou procediment d'acreditació fins que no hagin transcorregut dotze mesos des de la presentació de la sol·licitud avaluada de manera desfavorable (abans 18 mesos). Aquest punt va ser una de les propostes de millora de CSIF a les negociacions i vam celebrar que s'hagi acceptat.

Novetats respecte al sistema de concursos anterior:

 •  Les comissions de selecció dels concursos hauran d'estar integrades per una majoria de membres externs a la universitat convocant, tal com estableix la LOSU.
 •  Es preveu que cada plaça convocada s'hagi d'adscriure a una (o més) especialitats de coneixement.
 • S'incorpora l'obligació de registrar les convocatòries a la plataforma electrònica europea Euraxess Jobs.
 •  S‟introdueix l‟obligació que els membres de les comissions renunciïn a formar part de les comissions de selecció en cas d‟haver dirigit la tesi doctoral, o de coautoria d‟articles científics o relació contractual amb alguna de les persones candidates en els sis anys previs al concurs.

Període de transició entre el sistema antic i el nou:

 •  Les sol·licituds d'acreditació presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret i les que es presentin fins a l'1 d'abril de 2024 es resoldran d'acord amb les normes i els procediments regulats al Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre.
 •  Les persones sol·licitants amb expedients iniciats i no finalitzats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret podran desistir del procediment i sol·licitar a partir de l'1 d'abril del 2024 l'avaluació d'acord amb les noves previsions.
 •  El procediment i la concreció dels criteris publicats mitjançant resolució d'ANECA per a l'obtenció de l'acreditació estatal dels cossos docents universitaris establerts en aquest Reial decret seran aplicables a partir de l'1 d'abril del 2024.

Canvis entre l'últim esborrany negociat i finalment aprovat, clarament perjudicials per al PDI:

 • S'estableix en nou mesos el període acumulat mínim d'activitat investigadora o docent en universitats o centres de recerca diferents d'aquella institució on es va presentar la tesi doctoral per optar a l'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris, si bé aquest requisit no és obligat per a la promoció de professora o professor titular a catedràtica.
  L'últim esborrany negociat indicava: "El requisit de mobilitat no serà exigible a les figures de personal docent i investigador de les universitats públiques amb contracte vigent a l'entrada en vigor de la LOSU ni als professors o professors titulars d'universitat per a la promoció a catedràtiques o catedràtics d'universitat". Per a
  CSIF no hi ha dret a aquest nou disbarat del Ministeri, clarament perjudicial per a gairebé tot el PDI. Insistim en el despropòsit d'exigir aquests 9 mesos a pràcticament tot el personal quan a les negociacions s'havia acceptat la proposta de CSIF que no s'apliqués al professorat de qualsevol figura contractat prèviament a l'entrada en vigor de la LOSU.
 • Sobre el pagament de taxes l'últim esborrany indicava: "La participació en el procediment d'acreditació podrà exigir l'abonament de les taxes que anualment es determinin als Pressupostos Generals de l'Estat" i ara posa "La participació en el procediment d'acreditació meritarà l'abonament de les taxes d'ANECA que anualment es determinin als Pressupostos Generals de l'Estat". Ara sembla que més que deixar la porta oberta, l'obre de bat a bat.
 • Finalment i clarament condicionat per la manca de temps per revisar adequadament una norma tan important per al PDI, també advertim una errada a la Disposició addicional tercera. On diu “5. Pel que fa als Professors i Professores Titulars d'Escola Universitària no serà exigible el requisit establert a l'article 5.3.” ha de dir “5. Pel que fa als Professors i Professores Titulars d'Escola Universitària no serà exigible el requisit establert a l'article 4.3.

Reial Decret >>

21 de jukiol de 2023

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .