< Notícies
<< Profesorado

Al·legacions de CSIF a l’esborrany del RD pel qual es regula l’acreditació estatal per a l’accés als Cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a dits cossos.

CSIF


Projecte de RD >>

Recollim extractades en els paràgrafs següents les 12 al·legacions més importants presentades formalment per CSIF a l’esborrany de RD d’acreditació. També us adjuntem el document complet i detallat amb totes les al·legacions formulades.

 • Entenent que aquest RD no pot entrar al detall en tot allò relacionat amb els criteris que posteriorment estableixi ANECA a través de les seves comissions, ni amb els nivells necessaris per assolir la suficiència investigadora, docent i, si escau, de lideratge i de gestió, és evident que el text del RD deixa massa oberts aquests assumptes, per la qual cosa es poden continuar donant els casos ocorreguts de manca d’objectivitat, detall i transparència en el procés d’avaluació d’algunes de les comissions de l’ANECA.

 • La LOSU s’indica que per a l’acreditació als cossos docents universitaris es garantirà “l’adequació dels mèrits requerits a la durada de l’etapa inicial de la carrera acadèmica que estableix aquesta llei orgànica”. Res en aquest RD garanteix que el posterior desenvolupament dels criteris i dels nivells necessaris per a una avaluació positiva compleixi amb allò articulat sobre aquest aspecte a la LOSU.
 • Manquen mesures que garanteixin els drets de les persones sol·licitants perquè l’Administració compleixi els terminis que recull aquest RD. Si la comissió corresponent segueix avaluant l’expedient superat el termini de 6 mesos establert, aquest fet s’ha de comunicar a la persona sol·licitant, perquè en altre cas es podria interpretar que el procés ha finalitzat amb una resolució negativa per silenci administratiu.

 • Tot i que la LOSU recull molt clarament que cal avaluar el caràcter multidisciplinari de l’activitat del professorat universitari, l’articulat d’esborrany d’aquest RD no avança gaire en aquest aspecte que per a CSIF és fonamental.
  Podem tornar a caure en l’error actual de si un professor ha desenvolupat la seva activitat docent en una àrea i la seva activitat investigadora en una altra àrea diferent, o fins i tot diverses àrees, per quina comissió sol·licita l’avaluació?

 • El text indica sobre els documents d’orientació: "Aquests documents hauran de facilitar l’autoavaluació als possibles sol·licitants, tindran efectes exclusivament informatius i es publicaran a la seu electrònica d’ANECA, sense que puguin ser objecte d’impugnació en via administrativa o judicial." Proposem la supressió de l’expressió “sense que puguin ser objecte d’impugnació en via administrativa o judicial”, ja que no hi ha actes de l’Administració que puguin escapar del control jurisdiccional en dret espanyol. És clarament contrari a la Constitució espanyola, que prohibeix l’arbitrarietat dels poders públics (article 9.3 de la Constitució Espanyola).

 • Igual que passa als concursos d’accés, l’articulat de la part de l’acreditació ha de contenir disposicions inclusives i específiques perquè la igualtat d’oportunitats necessària per a les persones amb discapacitat que exigeix la constitució sigui una realitat.

 • El Ministeri va parlar d’un termini de transició de 3 anys i s’ha quedat en només 6 mesos. Inacceptable. Exigim un termini de transició prou ampli perquè cap persona sol·licitant pogués sentir indefensió per un canvi de regles de joc a meitat de la partida.

 • El requisit d’almenys tres sexennis per a catedràtics i dos per titular els membres de les comissions xoca amb l’escassa consideració que tenen els sexennis com a mèrit per a l’acreditació en aquest Reial Decret. Per ser coherents, cal augmentar significativament el valor del nombre de sexennis en els processos d’acreditació a
  TU i a CU.

 • Es tracta d’un procés d’avaluació de mèrits requerit per l’Estat i no d’un concurs de mèrits optatiu. Per tant, la imposició de taxes, a més de tenir poc encaix legal, sembla inferir més un ànim recaptador i dissuasiu.
 • A la LOSU, article 71.2, es recull "Les universitats establiran programes de promoció interna, que estiguin dotats a l’estat de despeses del seu pressupost, per a l’accés des de la categoria de Professora i Professor Titular d’Universitat i de Professora i Professor Permanent Laboral a una altra de categoria superior.” No obstant això, al RD s’ha eliminat el Professorat Permanent Laboral d’aquests programes de promoció interna.

 • Un dels canvis més importants en aquest RD és que el certificat d’acreditació deixa d’estar vinculat a una branca de coneixement determinada i passa a tenir caràcter universal. Per a CSIF, les acreditacions obtingudes abans de l’entrada en vigor del nou procediment recollit en aquest RD també haurien de ser considerades de caràcter universal de cara als futurs concursos de places de professorat.

 • El RD assenyala que "En el cas de resolució negativa, l’interessat o interessada no podrà sol·licitar una nova acreditació fins que no hagin transcorregut dotze mesos des de la presentació de la sol·licitud avaluada de manera desfavorable". Des de CSIF estimem que no hauria d’existir aquesta penalització de 12 mesos i que s’hauria de permetre tornar a sol·licitar-ho quan es resolgui la sol·licitud anterior.

ACTUACIONS A LA COMISSIÓ D17 DE CC. DE L’EDUCACIÓ

Última hora: Les denúncies i les gestions de CSIF han fet efecte i la directora d’ANECA ha resolt la separació de tres membres de la comissió d’acreditació D17. Ciències de l’educació del programa ACADÈMIA (president, secretari i vocal). >>

S’ha procedit a iniciar els tràmits per a la renovació de la composició de la Comissió D17, a nomenar noves presidenta i secretària, i a facilitar instruccions necessàries per millorar els procediments d’avaluació i els temps de resolució de Ciències de l’Educació.

19 de Juny del 2023

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .