< Notícies
<< Profesorado

Proposta pròrroga excepcional per un any acadèmic per al PDI laboral temporal.

CSIF


ESCRIT A LA CRUE I AL SECRETARI GENERAL D'UNIVERSITATS
 
CSIF es va remetre la setmana passada un escrit a la CRUE i al Secretari de General d'Universitats en els següents termes:

"Ni les normes dictades com a conseqüència de l'estat d'alarma, ni moltes Universitats han contemplat la problemàtica que es plantejarà amb els cessament per finalització de la durada màxima dels contractes i les successives pròrrogues de les categories d'ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants i professors associats, sobretot els pertanyents a les Ciències de la Salut.
 
Un cop finalitzat el període d'alarma i retornada la normalitat en els nostres centres de treball, en haver de complir amb els terminis legalment establerts per a les convocatòries de les places del professorat esmentat anteriorment, no donaria temps material per convocar-les i resoldre-les, abans de l'inici de l' proper curs acadèmic, quedant per tant moltes places vacants i els alumnes perjudicats al no tenir professorat que pugui impartir aquesta docència.
 
En conseqüència, aquest sindicat proposa que s'hauria de dictar una norma que permeti prorrogar excepcionalment per un any acadèmic més els contractes de tot el professorat que es trobi en aquesta situació, sense necessitat de realitzar cap convocatòria ".
 

20 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .