<< Notícies
< Demandes


CSIF trasllada propostes de millora en acreditacions i sexennis a la nova directora d'ANECA.

CSIF


Representants de CSIF s'han reunit amb Pilar Paneque, nova Directora de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, per traslladar-li de primera mà la nostra visió i les propostes de millora sobre tots els aspectes relacionats amb ANECA. A la reunió també hi ha assistit Susana Quicios, Directora de la Divisió d'Avaluació de Professorat.
Després d'agrair la disposició que ha demostrat per conèixer el punt de vista de la nostra organització sindical, volem valorar positivament l'interès i la receptivitat que ens ha transmès davant la majoria de les demandes del personal docent i investigador que li hem fet arribar.

Sobre el RD d'acreditacions

El punt central de la reunió ha estat tot allò relacionat amb la recent entrada en vigor de la LOSU i amb la intenció del Ministeri d'Universitats d'aprovar abans de les eleccions, per via d'urgència, el Reial Recret pel qual es regula la acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d'accés als cossos docents.

Vam analitzar els 2 escenaris possibles (aprovació o no aprovació del Reial Recret). CSIF coincideix amb la directora d'ANECA que és molt necessari que s'aprovi -per descomptat amb millores significatives sobre la redacció actual-, ja que és un desenvolupament normatiu fonamental per a la implantació de la LOSU. Sense ell, les acreditacions (tant del PDI funcionari com del laboral) quedarien subjectes a un marc normatiu anterior, cosa que indubtablement produiria problemes i contradiccions amb la LOSU i, com sempre passa, seria el PDI de les Universitats espanyoles el col·lectiu que acabaria pagant les “improvisacions” del Ministeri d'Universitats en aquest assumpte.

La directora d'ANECA ens va transmetre que vol que es tingui la confiança que qualsevol sol·licitant que verifiqui els criteris d'acreditació actuals (tant per a TU com per a CU) verificarà els criteris de qualsevol sistema futur (depenent del que passi amb el Reial Decret).

Sobre els futurs nous criteris

De cara a uns nous criteris d'acreditació futurs, des de CSIF us traslladem les demandes que de forma reiterada hem sol·licitat en els darrers anys. Destaquem, entre d'altres:

  • Millora del procés d’acreditació per fer-ho més clar i objectiu.
  • Simplificació per aconseguir un sistema més àgil i eficient, amb menys burocràcia, sense els problemes recurrents de les plataformes i reduint els terminis de resolució.
  • Implantar definitivament i efectivament l'acreditació multidisciplinària. Coincidint en l'avenç que suposa que en cadascuna de les comissions d'acreditació futures hi hagi almenys un membre amb caràcter multidisciplinari, això només és un primer pas per poder avaluar adequadament aquest tipus de sol·licituds.
  • Millor consideració dels sexennis (investigació i transferència) als processos d'acreditació.
  • Supressió de mèrits que no depenen de la voluntat del sol·licitant (exemple: Requisit obligatori en algunes comissions de 30 hores de docència en postgraus oficials).
  •  Replantejar l'exigència de determinats criteris (nombre de publicacions, índexs d'impacte, revistes amb segell FECYT) a les àrees amb taxes d'èxit més baixes.
  • Limitar el monopoli d'articles a JCR i obrir-se a altres eines i bases de dades científiques.
  • Solució al no reconeixement d’hores de docència durant la baixa maternal/paternal.
Sobre els Sexennis

Pel que fa a allò que s'ha relacionat amb els sexennis destaquem que es va finalitzar la comunicació de les resolucions dels sexennis de recerca 2022 del PDI funcionari i que, actualment, s'està acabant de comunicar, via les seves universitats, la comunicació de les resolucions del PDI laboral.
  • Pel que fa als sexennis de transferència ens ha confirmat el que venim denunciant des de CSIF i és que des del Ministeri no està prevista cap convocatòria propera.
  • Sobre la possibilitat d'un sexenni de docència, queda confirmat que això, lamentablement, va quedar en una simple idea.
CSIF també ha demanat que s’estudiï una via perquè la convalidació dels sexennis obtinguts pel PDI laboral pugui realitzar-se immediatament en passar a PDI funcionari, sense haver d’esperar a la convocatòria següent de sexennis. És només un tràmit administratiu automàtic (reconeixement), que no s'hauria de demorar tant de temps.
CSIF promourà un acord entre les Universitats i ANECA perquè s'enviï periòdicament un llistat a ANECA dels PDI que passen de laborals a funcionaris i tenen sexennis concedits com a laborals, a fi que se'n tramiti d'ofici la convalidació.
 
Sobre els problemes a les comissions d'acreditació d'Educació, Econòmiques i Enginyeria Química

L'últim tema que s'ha tractat és el de les comissions d'acreditació actuals amb taxes d'èxit més baixes (serveixin Ciències de l'Educació, Enginyeria Química, Ciències Econòmiques i Ciències Empresarials com a exemple). Entre altres raons, des de
CSIF hem recalcat la tardança en la resolució de sol·licituds o l'aplicació que s'ha produït algunes vegades de criteris que no coincideixen amb els publicats (per exemple, per l'aplicació de la mal anomenada “llista negra de revistes”) ), cosa que genera indefensió i impossibilitat de realitzar al·legacions precises, concretes i adequades al PDI sol·licitant. La Directora ens ha comunicat que estan treballant en donar solució immediata a aquesta problemàtica i que en un termini molt breu –probablement la setmana que ve– hi haurà novetats importants en aquest tema.

Des de CSIF seguirem fent tot el possible per convertir el sistema d'acreditació nacional i tot allò relacionat amb l'avaluació de la tasca del professorat en un sistema més just, accessible i raonable.
 
9 de Juny del 2023

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .