Notícies
< Ayudas

Beneficiàries de les Ajudes Margarita Salas no poden prorrogar el contracte després d'haver estat de baixa per risc durant l'embaràs.

CSIF


 

  • CSIF denuncia aquesta pràctica no favorable a la igualtat, ni a la conciliació, ni als drets de les dones treballadores.
  • Nou problema que s'uneix al pagament inacceptable de la quota patronal per part dels investigadors/es.

Algunes universitats, com la de Granada, impedeixen que joves doctores que gaudeixen d'un contracte Margarita Sales d'Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol puguin prorrogar els contractes després d'haver estat de baixa per risc durant l'embaràs o haver gaudit de les 16 setmanes de permís per naixement i cura de menor

S'acumulen els problemes per als joves investigadors i investigadores que van aconseguir accedir a Ajudes Margarita Salas o María Zambrano a les convocatòries d'Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol, per a 2021-2023, en el marc del Reial Decret 289/2021, de 20 d'abril (BOE núm. 26 de 22 d'abril de 2021). Recordem que és un nou programa d'ajuts per a joves doctors amb Fons Next-Generation EU de la Unió Europea, per a la requalificació, la mobilitat internacional i l'atracció de talent al sistema universitari espanyol que el Ministeri d'Universitats va aprovar el 2021.

Els ajuts es poden sol·licitar en els 2 anys següents a l'obtenció del títol de doctor, encara que el termini de sol·licitud es pot prorrogar per diferents motius incapacitants per desenvolupar plenament les tasques laborals: naixement de descendents, adopció, guarda legal, excedències per tenir cura de fill o familiar, incapacitat temporal durant l'embaràs o per diferents causes.


Tot i això, la normativa regula el termini improrrogable de 2 anys per a la durada del contracte sense que es pugui prorrogar per cap de les causes anteriorment citades d'incapacitació (naixement, excedència per cura de fill, etc.), la qual cosa segons CSIF atenta contra la igualtat, contra la més mínima conciliació i contra les intencions del pla de recuperació europeu.

És a dir, un cop contractat/ada, si bé es té dret al permís de maternitat/paternitat, reducció de jornada per lactància, etc., això no comporta en cap concepte la pròrroga dels 2 anys de durada del contracte. Això, a més d'incórrer en una inexplicable contradicció, comporta un perjudici palpable no només econòmic sinó temporal en la reducció del temps per fer la investigació, per la qual cosa l'informe final es veurà òbviament afectat.

Per contra, altres universitats com Alcalá de Henares o Almeria, si recullen a la seva convocatòria la possibilitat d'interrupció de l'ajuda per situacions com risc en l'embaràs, la maternitat, la paternitat, l'adopció o l'acolliment, possibilitant recuperar el temps interromput.

Des dels principis d'igualtat (que formen part de l'eix 5, punt 2 del pla extGenerationEU: «estem promovent la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones»), encara resulta més escandalós i lamentable que els permisos de maternitat no es puguin comptar a banda del termini dels dos anys, evidenciant el greuge comparatiu entre el gènere masculí i femení.

Un dels problemes fonamentals rau a la clàusula TERCERA dels contractes laborals dels investigadors/es (concernent a la durada, suspensió i període de prova) que estableix el següent: la suspensió del contracte per les causes previstes a l'article 45 (suspensió del contracte) i 46 (excedències) del Text Refós de la Llei Estatut dels Treballadors NO comportarà l'ampliació de la durada del contracte.

Per a
CSIF resulta inadmissible una clàusula que no està d'acord amb la Llei i que pretén obviar drets bàsics i inalienables de les dones treballadores.
 
13 de juliol de 2023

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .