<<Notícies
<< Reuniones
< JDPI UPC

JPDI - UPC 03 2007

CSIF

 


JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2007 (núm. 03/2007), CELEBRADA A LAS 12 HORAS DE LA MAÑANA EN LA SALA DE REUNIONES DE LOS LOCALES SINDICALES –FME.Se procede a intercambiar impresiones sobre el “Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la Universitat Politècnica de Catalunya” y la “Guia para el diseño y la implantación de un modelo institucional de evaluación docente del profesorado en las universidades públicas catalanas (Segunda edición)” .

Se resume en un escrito la posición de la Junta de Personal Docente e Investigador Funcionario (JPDIF) sobre el MANUAL DE EVALUACIÓN (1) para presentarlo en la Mesa Negociadora a celebrar el día 22 de octubre de 2007 entre JPDIF y la UPC.

CSI•CSIF, además de todo lo acordado quisiera hacer hincapié en que sería bueno que cuando se habla de TRANSPARENCIA se definiera exactamente el significado y el contenido de la palabra. Hasta dónde puede llegar esa transparencia, pues tal como viene expresada y nada es lo mismo.

Si los alumnos deben de evaluar debe de existir un control de los que entren en el aula y sean de verdad aquellos que regularmente han asistido todo el curso a las clases del profesor que ha de ser evaluado, como mínimo con un 80% de asistencia. Que las hojas a rellenar por el alumnado sean previamente firmadas por el profesor.

Aunque en la reunión se hablo de proponer eliminar el autoinforme, modestamente creemos que es una de las pocas bazas que tiene el profesor para defenderse.

Como siempre, se pierde de vista lo que significaba para el profesorado el quinquenio denominado estatal, que como sabemos era una forma de mejorar su sueldo cada cinco años. Entendemos que la Generalitat de Catalunya quiera que el concepto de complemento autonómico nada tenga que ver con el quinquenio estatal, aunque coincidan con el número de años para concederlo. Así que no denominemos nunca más “quinquenio autonómico” a lo que en realidad es un “complemento autonómico” ya que los conceptos entre estatal y autonómico nada tienen que ver.

RESUMEN de la reunión JPDIF con la Mesa Negociadora

 


(1) Posició de la JPDI respecte al document

“Manual d’Avaluació de la Activitat Docent de la Universitat Politècnica de Catalunya”
elaborat pel Comissionat per a la Planificació i l’Avaluació (Octubre 2007)


 


Consideracions de caràcter general

• El model hauria d’entrar en funcionament per totes aquelles avaluacions que es demanin al desembre del 2008. S’està fent un canvi de criteris i regles del joc que no hauria d'aplicar-se amb efecte retroactiu i menys de forma tan precipitada.

• Solament s’incentiva obtenir el mínim imprescindible (s’obté informe favorable amb valoració global C) per a aconseguir el tram addicional de docència (autonòmic). Tenir mèrits docents d’especial qualitat (valoració global A) no serveix per res (tret de reconeixements retòrics o per prioritzar projectes d’innovació docent). S’ha de premiar l’excel•lència de forma concreta (amb assignació directa de recursos?)

• Sobre l’autoinforme (apartat F punt 1.1 i annex 1):

o No té sentit diferenciar tres tipologies de professorat (iniciació, consolidat i sènior) perquè no es correspon amb la realitat. En aquesta universitat no hi ha una assignació de responsabilitats en funció del nombre d’anys de carrera docent

o Es un indicador porta a la indefensió del docent i a una falta de transparència, ja que haurà de ser la comissió qui qualifiqui aquest autoinforme amb els graus A, B, C o D, sense referents clars de que s’està avaluant, sols s’especifiquen alguns referents, com per exemple el que indica que “podrà fer constar aquelles aportacions que demostrin el grau d’implicació en la millora i/o en la innovació docent”. Això també es valora en l’apartat 1.4

o Per a poder fer un autoinforme es imprescindible disposar d’uns criteris de qualitat, és a dir, la UPC ha de definir què significa docència de qualitat.

• Sobre com s’obté la valoració global a partir dels indicadors parcials (apartat F punt 3):

o Tornem a la indenfensió. S’ha de saber com es fa (quina fórmula s’aplica, quins criteris). El professorat ha de poder autoevaluar-se i saber quina valoració obtindrà abans de sotmetre's al procés

o La valoració global ha de permetre compensar les valoracions parcials (de cada valoració parcial s’exigeix com a mínim, per ser favorable, una C). Perquè és millor 4 C que 3 A i una D? Com es conta la següent puntuació: 1.1 A, 1.2 A, 1.3 A i 1.4 D? I en el cas de 1.1 C, 1.2 A, 1.3 A i 1.4 A no serà considerat un professor de tipologia A?

o No creiem que el pes dels diferents indicadors tingui que ser el mateix. Així, el punt 1.4 presenta un gran llistat d’activitats que permet ser acomplert per gairebé tot el professorat. Ha de tenir el mateix pes la presentació de sis evidències del punt 1.4 que més de 22 crèdits del 1.2? Una evidència ha de ser equivalent al interval de 12 fins a 22 crèdits? Creiem que no!!!

o Les enquestes no poden ser determinants (segons el document de l’AQU). A més, s’haurien de canviar i contemplar les metodologies orientades a l’EEES. Ha de evitar-se també que es continuïn utilitzant a la pràctica més d’una vegada en tot el procés d’avaluació.

• Aquest model no disminueix la burocràcia de l'actual sistema sinó que l'augmenta

• S’han de treure les totes les referències al tram bàsic de docència (quinquenni estatal)


Consideracions de caràcter més concret (que es presenten amb proposta de modificació del document)

• Indicador 1.2 Planificació docent

Al final del primer paràgraf, afegir tribunals varis (PFC, tesis, treballs tutelats,..)

Segon paràgraf: el còmput del volum de docència en crèdits clàssics no està preparat per l’EEES. S’ha de parlar de crèdits ECTS o bé utilitzar coeficients relatius en comptes de nombres absoluts

El quart paràgraf s’hauria de refer totalment: .....tasques de gestió i alliberament sindical que comportin descarrega docent oficial i reconeguda per la universitat. En el cas de que aquesta gestió no doni lloc a cap mena d’incentiu econòmic i trams de gestió, els crèdits de descarrega reconeguda es sumaran als que realitzi el professor i aquesta suma el situarà al nivell que correspongui.

Al cinquè paràgraf s’ha d’incloure: anys sabàtics, permisos i llicències

En el sisè paràgraf s’hauria de considerar el nombre d’estudiants per grup i assimilar-lo a la varietat d’assignatures.

• Indicador 1.3 Opinió responsables acadèmics i alumnat

1.3.1 Primer paràgraf: Els informes de les unitats han de ser emesos pels òrgans col·legiats pertinents i no pel responsable acadèmic (“atenent la valoració .....”). Eliminar l’ultima part del paràgraf “Aquesta valoració no serà vinculant”

El quart punt del paràgraf segon “Taxes d’èxit acadèmic dins de l’àmbit del corresponent pla d’estudis” és molt perillós, pot portar a un aprovat molt generós d’algunes assignatures amb dificultat intrínseca (es repeteix al paràgraf setè dels Departaments i Centres)

1.3.2 Opinió dels estudiants. Que el cas D sigui 2 en lloc de 2,5

• Indicador 1.4 Desenvolupament i actuació professional

A l’apartat i) incloure participació en tribunals de correcció de les Proves d’Accés a la Universitat i l’apadrinament de Centres de Secundària.

• I. Les Comissions d’Avaluació

Si en aquest model d’avaluació situem als professors en les categories A, B, C i D. Que menys que els professors que formin part de les Comissions corresponguin a la categoria A o al menys a la B?. Per tant, afegir als paràgrafs corresponents que els membres de les comissions tinguin una trajectòria docent reconeguda amb una valoració A o al menys B.

L’assessor del ICE, té vot?

• K. Al·legacions i recursos

En el supòsit d’avaluació negativa.....................comunicaran oportunament. Afegir: Tant si els interessats han presentat al·legacions o no, aquests casos amb tota la informació disponible seran tractats per la mesa negociadora de la UPC. (continua). Així mateix...............

• No està clar al text, però de l’organigrama de l’última pàgina es dedueix que les al·legacions les resol el Comissionat. Es proposa que sigui la CSAPDIU en lloc del Comissionat.

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .